2018.05.15.

Ceresit VB focilabda nyereményjáték

1 A Játék elnevezése, szervezője

A promóciós játék elnevezése: Ceresit Adidas Telstar Nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-168340; adószám: 10783050-2-44 (a továbbiakban: „Szervező").

2 A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy és bármely gazdálkodó szervezet, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel illetve székhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

A Játékból ki vannak zárva:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

3 A Játék időtartama

A Játék 2018.05.15 napján 00.00.00 órától 2018.06.30. napján 23.59.59 óráig tart. A számlamásolatnak a megadott e-mail címre történő beküldési határideje: 2018.07.08. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát megelőzően és a beküldési határidőt követően beküldött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A termékek vásárlásának a Játék időtartamán belül kell történnie.

4 A Játékban résztvevő termékek

 A Játékban bármely a fenti 3. pontban meghatározott Játék időtartama alatt vásárolt, a Szervező által forgalmazott, Magyarországon vásárolt bármely Ceresit márkájú termék (részletes lista lejjebb) vesz részt. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

 • Csemperagasztók (CM9, CM11 Plus, CM12, CM16, CM17, CM24, CM25, CM29, CM74, CM77),
 • Fugázók és szilikonok(CE33, CE40, CE43, CS25, CE79, CE80),
 • Kiegészítő termékek (CL50, CL51, CL152, CL82),
 • Aljzatkiegyenlítő anyagok (CN68, CN70, Padlopon Express Universal, Padlopon diszperziós és tunoprén alapozók, CT19),
 • Glettanyagok (CT126, CT127, CT29, IN25),
 • Vízszigetelelési anyagok (CT13, CP27, CP30, CR65, CR166, CR72, CR90, Bonobit HS, Bonobit CP41, Bonobit CP44, Bonobit CP48, Bonobit CP49)
 • Felújítóvakolatok és adalékszerek (Poro, CO84)
 • Betonjavító termékek (CX5, CX15, Szilbeton Rapid, CD30, CD26, CD25, CD24)

5 A nyerésre való pályázat menete

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

Vásároljon legalább nettó 100.000 Ft értékben a 4. pontban meghatározott termékből, kérjen számlát nevére és címére és őrizze meg a kapott vásárlást igazoló számlá(ka)t. Az egyes termékek külön számlán is szerepelhetnek, azonban ugyanazon névre kell szólniuk. Ezt követően a Játékban a nyeremenyjatek@henkel.com e-mail címre megküldött jelentkezéssel (regisztráció) tud részt venni. A regisztráció során el kell küldeni a 4. pontban meghatározott termékek számlamásolatait (szkennelve, vagy fotózva), és a Játékos adatait (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám)..

A regisztrációt követően a pályázat regisztrációjáról, valamint a regisztráció sikertelenségéről a Játékos válasz e-mailben kap tájékoztatást.

Egy számla adataival egyszer lehet pályázni.

Egy Játékos egy pályázat leadására jogosult.

A vásárlást bizonyító számlát/számlamásolatot meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A számla/számlamásolat akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az e pont alatti összértékben valamint, hogy a számla a beküldő Játékos nevére és címére legyen kiállítva.

A Szervező kizárja a felelősségét minden a levelezési szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező pályázatokat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció megkísérlését követően. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

6 Nyeremények

Tárgynyeremény:

Adidas Telstar18 replika futball-labda

Minden a jelen játékszabálynak megfelelő pályázat beküldője jogosult 1db tárgynyereményre. Ugyanazon személy csak egy tárgynyereményre jogosult. A nyereményjáték a készlet erejéig tart!

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban.

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

Az ajándékokat Szervező területi képviselő kollegáin keresztül juttatja el a jogosultaknak legkésőbb 2018.09.30-ig. A pontos átvételi pontot Szervező területi képviselője és nyertes az átvételt megelőzően egyeztetik.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

7 A nyereményre való jogosultság ellenőrzése

 Szervező a nyertességre való jogosultságot ellenőrizheti. Ennek keretében Szervező kérheti, hogy a nyertes küldje meg az eredeti számlát vagy annak másolatát nevével, címével, telefonszámával a „Ceresit Adidas Telstar Nyereményjáték" jeligével ellátva az értesítést követő 15 napon belül, de legkésőbb 2018. július 30. napjáig a következő címre: Henkel Magyarország. Kft. 1519 Budapest, Pf. 429. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.

A vásárlást igazoló számlák beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét.

A pályázó által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött számlához tartozó adatoknak valamint a névnek, címnek, és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött számla és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.

Csak olyan nyerést igazoló számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével, valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti számla, illetve számlamásolat beküldése a megadott címre.

8 Adózási kérdések

A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

9 Adatkezelés

Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Henkel Magyarország Kft. (ügyvezető igazgató: Dr. Fábián Ágnes; székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; e-mail: nyeremenyjatek@henkel.com), mint adatkezelő a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat.

A regisztráció során kért adatok

 • az Ön azonosítását és elérhetőségét (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám), valamint
 • a promócióban való részvétel igazolását (vásárlásra vonatkozó adatok: számla) szolgálják.

Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.

 

Adatkezelés időtartama

Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték nevére hivatkozva a következő elérhetőségeken: „Ceresit Adidas Telstar Nyereményjáték” (cím: Henkel Magyarország Kft. 1519 Budapest, Pf. 429; e-mail: nyeremenyjatek@henkel.com)

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a nyereményjáték nevére hivatkozva.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

10 Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játékról szóló információk megtalálhatók a boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a www.ceresit.hu/hu/hirek honlapon.

 

Budapest, 2018. május.9.

HENKEL Magyarország Kft.

Szervező